Pa­kar­to­ti­nis kon­kur­sas

Lietuvos Rytas - - 5 -

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja pas­kel­bė pa­kar­to­ti­nį kon­kur­są į Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to te­at­ro (LNOBT) va­do­vus, nes anks­čiau skelb­ta­me kon­kur­se va­do­vas ne­iš­rink­tas pre­ten­den­tams ne­ati­ti­kus mi­ni­ma­lių rei­ka­la­vi­mų.

LNOBT šiuo me­tu lai­ki­nai va­do­vau­ja fi­nan­sų va­dy­bi­nin­kas S.Žu­tau­tas. Jis šį pos­tą per­ėmė iš G.Kė­vi­šo, ku­ris su Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja by­li­nė­ja­si dėl at­lei­di­mo.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.