Sto­jo prieš teis­mą

Lietuvos Rytas - - 7 -

Ka­ta­lo­ni­jos par­la­men­to pir­mi­nin­kė C.For­ca­dell ir dar pen­ki at­sta­ty­din­tos re­gio­no val­džios pa­rei­gū­nai va­kar at­vy­ko į Aukš­čiau­sią­jį teis­mą vyks­tant ty­ri­mui dėl veiks­mų, ku­rių bu­vo im­ta­si sie­kiant pas­kelb­ti re­gio­no ne­pri­klau­so­my­bę nuo Is­pa­ni­jos.

Jei­gu bus ap­kal­tin­ti ir pri­pa­žin­ti kal­tais dėl maiš­to, an­ti­vy­riau­sy­bi­nės veik­los ir vals­ty­bės lė­šų švais­ty­mo, še­ši re­gio­ni­nio par­la­men­to val­džios na­riai ga­li bū­ti nu­teis­ti ke­liems de­šimt­me­čiams ka­lė­ji­mo.

At­sta­ty­din­ti Ka­ta­lo­ni­jos re­gio­no vy­riau­sy­bės pa­rei­gū­nai, pa­si­trau­kę į Bel­gi­ją ir ko­vo­jan­tys, kad ne­bū­tų iš­duo­ti Is­pa­ni­jai, ket­vir­ta­die­nį pas­kel­bė at­vi­rą laiš­ką ir pa­ra­gi­no ka­ta­lo­nus pa­lai­ky­ti se­pa­ra­tis­ti­nes par­ti­jas per ar­tė­jan­čius re­gio­no val­džios rin­ki­mus.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.