Už­draus rū­ka­lus

Lietuvos Rytas - - 7 -

Po­pie­žius Pran­ciš­kus nuo ki­tų me­tų už­draus pre­kiau­ti ci­ga­re­tė­mis Va­ti­ka­ne siek­da­mas pa­ro­dy­ti svei­kos gy­ven­se­nos pa­vyz­dį.

„Nors ci­ga­re­čių par­da­vi­mas ma­žes­ne kai­na dar­buo­to­jams ir pen­si­nin­kams Šven­ta­jam Sos­tui yra pa­ja­mų šal­ti­nis, pel­nas, ke­lian­tis pa­vo­jų žmo­nių gy­vy­bei, ne­ga­li bū­ti le­gi­ti­mus“, – nu­ro­dė pon­ti­fi­ko at­sto­vai.

Po­pie­žius Pran­ciš­kus tu­ri tik­tai vie­ną plau­tį ir pats ne­rū­ko.

Ta­čiau jis ne­drau­džia Va­ti­ka­no gy­ven­to­jams mė­gau­tis ki­tu nuo­dė­min­gu ma­lo­nu­mu – ne­ap­mo­kes­tin­tu al­ko­ho­liu.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.