Nu­spren­dė trauk­tis

Lietuvos Rytas - - 10 -

Nau­ją Vi­sa­gi­no ato­mi­nę elekt­ri­nę tu­rė­ju­si sta­ty­ti Ja­po­ni­jos kor­po­ra­ci­ja „Hi­ta­chi“už­da­rė be­veik prieš 6 me­tus Lie­tu­vo­je įsteig­tą at­sto­vy­bę. Bet pro­jek­tui įkur­ta bend­ro­vė „Hi­ta­chi Vi­sa­gi­nas Pro­ject In­vest­ment“vis dar nė­ra iš­re­gist­ruo­ta.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.