Iš kur to­kie tur­tai?

Lietuvos Rytas - - 6 -

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja ke­ti­na iš­tir­ti, ar bu­vęs Pa­sie­nio kont­ro­lės punk­tų di­rek­ci­jos va­do­vas A.Tva­ro­na­vi­čius ga­lė­jo ne­tei­sė­tai pra­tur­tė­ti.

Jis tu­ri įvai­raus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to – že­mės skly­pų, ke­lis na­mus ir bu­tą Vil­niu­je – už dau­giau nei 1 mln. eu­rų.

Dvy­li­ka me­tų Pa­sie­nio kont­ro­lės punk­tų di­rek­ci­jai va­do­va­vu­sio A.Tva­ro­na­vi­čiaus, ku­ris spa­lio pa­bai­go­je sa­vo no­ru pa­si­trau­kė iš pa­rei­gų, at­ly­gi­ni­mas ne­at­skai­čius mo­kes­čių pa­sta­ruo­ju me­tu sie­kė 1,7 tūkst. eu­rų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.