At­si­sa­kė pra­dė­ti ty­ri­mą

Lietuvos Rytas - - 6 -

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pas­kel­bė, kad vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tės R.Va­na­gai­tės kal­bos apie par­ti­za­nų va­dą A.Ra­ma­naus­ką-Va­na­gą ne­ga­li bū­ti pri­pa­žin­tos nu­si­kal­ti­mu, nes nė­ra duo­me­nų, kad ji bū­tų są­mo­nin­gai sklei­du­si me­la­gin­gus pra­si­ma­ny­mus tu­rė­da­ma tiks­lą pa­kirs­ti žmo­nių pa­gar­bą.

Tei­sė­sau­ga at­si­sa­kė pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl par­ti­za­no šmei­ži­mo ir mi­ru­sio­jo at­mi­ni­mo pa­nie­ki­ni­mo.

Pro­ku­ra­tū­ros bu­vo pra­šo­ma įver­tin­ti R.Va­na­gai­tės me­la­gin­gus tei­gi­nius, kad jis ne­bu­vo kan­ki­na­mas ir bend­ra­dar­bia­vo su KGB.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.