Ga­lė­jo pai­nio­ti in­te­re­sus

Lietuvos Rytas - - 6 -

Par­la­men­ta­ras A.Skar­džius Sei­me rū­pi­no­si at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­ka ir taip ga­lė­jo pa­žeis­ti vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mą vals­ty­bės tar­ny­bo­je.

Tai nu­sta­čiu­si Sei­mo An­ti­korup­ci­jos ko­mi­si­ja siū­lo kreip­tis į Vy­riau­sią­ją tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją, kad ji įver­tin­tų par­la­men­ta­ro el­ge­sį.

Už iš­va­dą bal­sa­vo 8 ko­mi­si­jos na­riai, vie­nas bu­vo prieš ir vie­nas su­si­lai­kė. Ko­mi­si­jo­je iš vi­so yra 17 na­rių.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.