Pa­si­glem­žė li­ga

Lietuvos Rytas - - 13 -

Ei­da­mas 70-uo­sius me­tus mi­rė gar­sus Ru­si­jos sa­ty­ri­kas M.Za­dor­no­vas (nuo­tr.). Vy­ras sir­go on­ko­lo­gi­ne li­ga, ji pa­aštrė­jo 2016-ųjų va­sa­rą. M.Za­dor­no­vas bu­vo pri­vers­tas at­šauk­ti vi­sus sa­vo pa­si­ro­dy­mus bei gast­ro­les.

Apie li­gą M.Za­dor­no­vas nie­ka­da daug ne­at­vi­ra­vo – ži­nias­klai­dos tei­gi­mu, 2016-ųjų pra­džio­je jam dia­g­no­zuo­tas sme­ge­nų aug­lys.

Per­nai M.Za­dor­no­vas ope­ruo­tas Vo­kie­ti­jo­je. Anot ar­ti­mų­jų, ar­ti­sto būk­lė ku­rį lai­ką bu­vo pa­ge­rėju­si. Ta­čiau šie­met spa­lį M.Za­dor­no­vas so­cia­li­nia­me tink­le pra­ne­šė, kad dėl li­gos yra pri­vers­tas at­šauk­ti da­lį kon­cer­tų iki Nau­jų­jų me­tų.

M.Za­dor­no­vas gi­mė 1948 me­tais Lat­vi­jo­je, Jūr­ma­los ku­ror­te. 1974 m. bai­gė Mask­vos avia­ci­jos ins­ti­tu­tą ir ga­vo in­ži­nie­riaus me­cha­ni­ko dip­lo­mą.

Ku­rį lai­ką jis dir­bo pa­gal spe­cia­ly­bę, bet tuo pat me­tu pra­dė­jo pub­li­kuo­ti sa­vo kū­ry­bą. Per sa­vo kū­ry­bi­nę ka­rje­rą M.Za­dor­no­vas yra pa­ra­šęs dau­giau kaip de­šimt kny­gų: ly­ri­nių ir sa­ty­ri­nių ap­sa­ky­mų, ke­lio­nių už­ra­šų, apybrai­žų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.