Au­kų – dau­giau

Lietuvos Rytas - - 13 -

Vo­kie­ti­jo­je už dvie­jų pa­ci­en­tų nu­žu­dy­mą ski­riant per di­de­les vais­tų do­zes prieš dve­jus me­tus įka­lin­tas slau­gy­to­jas N.Ho­e­ge­lis įta­ria­mas nu­žu­dęs per 100 žmo­nių. Jo au­kų skai­čius ga­li dar pa­di­dė­ti, nes te­bė­ra ti­ria­ma dau­giau pa­ci­en­tų pa­lai­kų, tad vy­rui grei­čiau­siai bus pa­teik­ti nau­ji kal­ti­ni­mai.

Slau­gy­to­ja­sp­ri­si­pa­ži­no­su­švirkš­da­vęs pa­cien­tams prep­a­ra­to, ga­lin­čio su­kel­ti šir­dies ir krau­ja­gys­lių ne­pa­kan­ka­mu­mą, kad ga­lė­tų mė­gin­ti juos at­gai­vin­ti, o kai tai pa­vyk­da­vo, ko­le­gos jį lai­ky­da­vo žmo­nių gy­vy­bės gel­bė­to­ju.

Vy­ras tei­gė jus­da­vęs eufo­ri­ją, kai steng­da­vo­si at­gai­vin­ti pa­ci­en­tą, o ne­pa­vy­kus jį ap­im­da­vo di­džiu­lis siel­var­tas.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.