Tel­šiai

Lietuvos Rytas - - 24 -

Mies­to cent­re, Res­pub­li­kos gat­vė­je, va­gys iš lom­bar­do iš­ne­šė auk­so, si­da­bro dir­bi­nių ir pi­ni­gų.

Va­gys­tė bu­vo pa­ste­bė­ta pir­ma­die­nį ry­te.

Įsi­brau­ta pro pa­sta­to sie­no­je esan­čią sky­lę ir vi­du­je išgrio­vus sie­ną. Be­je, nors lom­bar­duo­se bū­na ne­men­kos pi­ni­gų su­mos, bran­gių auk­so ir si­da­bro dir­bi­nių, vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ro­mis ap­vog­tas lom­bar­das ne­bu­vo ste­bi­mas.

Ap­sau­gos sig­na­li­za­ci­ja įreng­ta, bet įvy­kio vie­to­je ji esą bu­vo su­ga­din­ta.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.