Aly­tus

Lietuvos Rytas - - 24 -

Ro­mo Ka­lan­tos at­mi­ni­mui nu­tar­ta įreng­ti skve­re­lį ne­to­li gim­tų­jų na­mų V.Krė­vės gat­vė­je. Jis gi­mė Aly­tu­je ir čia pra­lei­do 10 iš 19 sa­vo gy­ve­ni­mo me­tų. Prieš 45 me­tus Kau­ne su­si­de­gi­nęs R.Ka­lan­ta ta­po pa­si­prie­ši­ni­mo so­vie­tų oku­pa­ci­jai sim­bo­liu.

Sa­vi­val­dy­bė ra­gi­na aly­tiš­kius ir ne tik juos siū­ly­ti šio skve­ro ap­lin­kos su­tvar­ky­mo sche­mos ir at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mo idė­jas.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.