Va­rė­na

Lietuvos Rytas - - 24 -

Tvar­kant cent­rą ir ap­lin­ki­nes jo gat­ves par­ke pa­sta­ty­tas pir­ma­sis mies­te vie­ša­sis tu­ale­tas, ku­rio la­bai trū­ko va­rė­niš­kiams ir mies­to sve­čiams.

Pri­de­rin­ta­me prie ap­lin­kos 40 kvad­ra­ti­nių met­rų sta­ti­ny­je iš il­ga­am­žių ne­rū­di­jan­čių me­džia­gų ga­li lan­ky­tis ir ne­įga­lie­ji.

In­ži­ne­ri­niai tink­lai, 34 kvad­ra­ti­niai met­rai trin­ke­lių, ap­švie­ti­mo įren­gi­mas, ve­ja bei pats tu­ale­tas kai­na­vo 96 tūks­tan­čius eu­rų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.