Ky­bar­tai

Lietuvos Rytas - - 24 -

Vil­ka­viš­kio ra­jo­no ug­nia­ge­siai, vien­kie­my­je už­ge­si­nę iš rąs­tų pa­sta­ty­tą pir­tį, ne­su­abe­jo­jo, kad ji bu­vo pa­deg­ta ty­čia. Nu­de­gė da­lis pa­sta­to sto­go, pra­de­gė per­dan­ga, nuo ug­nies ge­ro­kai nu­ken­tė­jo ant­ro aukš­to te­ra­sa.

Tvar­kin­gai gy­ve­nan­tis pen­si­nin­kas, pir­ties sa­vi­nin­kas, pa­tir­tą ža­lą įver­ti­no 5 tūkst. eu­rų. Jis tei­gė ne­ži­nąs, kas ir už ką jam ga­lė­jo kerš­tau­ti.

Pir­tis tą die­ną ne­bu­vo kū­re­na­ma. Gais­ro ži­di­nys bu­vo te­ra­so­je, ku­ri grei­čiau­siai bu­vo api­pil­ta de­giuo­ju skys­čiu.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.