Ški­lin­pa­mū­šis

Lietuvos Rytas - - 24 -

Pas­va­lio ra­jo­ne pa­sie­nie­čiai iš tar­ny­bi­nių gink­lų ap­šau­dė Es­ti­jo­je pa­vog­tą au­to­mo­bi­lį BMW X5, nes vai­ruo­to­jas ne­pa­klu­so rei­ka­la­vi­mui su­sto­ti.

Dau­giau kaip 10 ki­lo­met­rų per­se­kio­tas bėg­lys nu­va­žia­vo nuo ke­lio ir įklim­po lau­kuo­se.

Iš­šo­kęs vy­ras pa­si­lei­do bėg­ti į ne­to­lie­se esan­tį miš­ką. Netru­kus į šią vie­tą at­lė­kė pa­sie­nie­čių vi­su­rei­gis. Du juo va­žia­vę pa­sie­nie­čiai bėg­lį vi­jo­si pės­čio­mis, iš­šo­vė 10 įspė­ja­mų­jų šū­vių. 2007 me­tų BMW X5 vai­ra­vu­siam as­me­niui pa­vy­ko pa­si­slėp­ti miš­ke.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.