La­šai

Lietuvos Rytas - - 24 -

Ro­kiš­kio ra­jo­ne gy­ven­to­jų jau ne­be­ste­bi­na po Pa­ke­nės ir ki­tus miš­kus klai­džio­jan­tys da­nie­liai. Šiuos liek­nus miš­ko gra­žuo­lius pir­mie­ji už­vei­sė vie­ti­nio me­džio­to­jų klu­bo „Sar­tai“na­riai.

Ne­se­niai į lais­vę bu­vo pa­leis­tas dar vie­nas su­au­gęs da­nie­lius, ta­čiau už to­kį lau­ki­nių žvė­rių ban­dos gau­si­ni­mą nu­ken­tės me­džio­to­jai A.Stai­nys ir V.Ada­mo­nis.

Jie, pa­leis­da­mi pas­ku­ti­nį da­nie­lių, ne­pa­si­rū­pi­no ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų lei­di­mu. Me­džio­to­jams su­ra­šy­ti pro­to­ko­lai, skir­ti įspė­ji­mai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.