Ma­ri­jam­po­lė

Lietuvos Rytas - - 24 -

Die­ną pat­ru­liuo­jan­čių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų dė­me­sį ne­to­li pa­tai­sos na­mų pa­trau­kė leng­va­sis au­to­mo­bi­lis, ku­riuo va­žia­vo trys 18–23 me­tų jau­nuo­liai, ir su­stab­dė jį pa­tik­rin­ti.

18-me­čio vai­ruo­ja­mo­je ma­ši­no­je bu­vo ras­ta oro pa­tran­ka, pa­ke­tas su de­šimt mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų ir SIM kor­te­lė.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.