Lan­kė­si Tau­ra­gė­je

Lietuvos Rytas - - 4 -

Pre­zi­den­tė D.Gry­bauskai­tė va­kar ap­si­lan­kė Tau­ra­gės in­dust­ri­nia­me par­ke įsi­kū­ru­sio­je ir iš emig­ra­ci­jos grį­žu­sius kraš­tie­čius įdar­bi­nan­čio­je tarp­tau­ti­nė­je kom­pa­ni­jo­je „An­sell“. Šiuo me­tu čia dir­ba 197 dar­buo­to­jai, 25 iš jų yra grį­žę iš už­sie­nio. Ša­lies va­do­vė su emig­ran­tais kal­bė­jo­si, ko trūks­ta, kad žmonės, užuot gy­ve­nę už­sie­ny­je, grįž­tų na­mo.

Tau­ra­gė­je vei­kian­čia­me in­dust­ri­nia­me par­ke įsteig­ta 800 dar­bo vie­tų, de­šim­ta­da­lis jų – iš emig­ra­ci­jos grį­žu­sių tau­ra­giš­kių.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.