Pe­do­fi­lų žen­kli­ni­mas

Lietuvos Rytas - - 4 -

„Do­ku­men­to sa­vi­nin­kas bu­vo nu­teis­tas už ly­ti­nį nu­si­kal­ti­mą prieš ne­pil­na­me­tį ir yra ly­ti­nis nu­si­kal­tė­lis“, – to­kia žy­ma pa­siū­lęs žen­klin­ti už pe­do­fi­li­ją teis­to žmo­gaus pa­są ar as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lę Sei­mo na­rys „tvar­kie­tis“R.Že­mai­tai­tis įre­gist­ra­vo tai nu­ma­tan­čią įsta­ty­mo pa­tai­są.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.