Ki­to­kia mi­nis­te­ri­ja

Lietuvos Rytas - - 4 -

Sei­mo na­riai kon­ser­va­to­riai A.Ku­bi­lius ir D.Krei­vys pa­siū­lė su­telk­ti vals­ty­bės fi­nan­sa­vi­mą trims pri­o­ri­te­ti­nėms aukš­tų­jų tech­no­lo­gi­jų eko­no­mi­kos sri­tims (in­for­ma­ci­jos tech­no­lo­gi­joms, gy­vy­bės moks­lų tech­no­lo­gi­joms ir fo­to­ni­kai), o tuo rū­pin­tis pa­ves­ti nau­jai stei­gia­mai mi­nis­te­ri­jai.

Po­li­ti­kai taip pat pa­siū­lė svars­ty­ti, kad Ener­ge­ti­kos ir Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos bū­tų su­jung­tos.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.