Kū­rė­jas nu­ste­bi­no

Lietuvos Rytas - - 11 -

Ma­dos kū­rė­jas K.La­ger­fel­das su­kė­lė pa­si­pik­ti­ni­mą, kai sa­vait­ga­lį da­ly­vau­da­mas vie­no­je lai­do­je už­si­puo­lė Vo­kie­ti­jos kanc­le­rę A.Mer­kel už vals­ty­bės sie­nų ati­da­ry­mą mig­ran­tams ir ne­de­ra­mai pri­si­mi­nė Ho­lo­kaus­tą.

Lai­do­je „Sa­lut les ter­riens!“(„Svei­ki, kraš­tie­čiai!“) jis pa­reiš­kė: „Ne­ga­li­ma nu­žu­dy­ti mi­li­jo­nų žy­dų, kad jų vie­tą už­im­tų mi­li­jo­nai di­džiau­sių jų prie­šų – net jei šiuos įvy­kius ski­ria de­šimt­me­čiai.

Pa­žįs­tu žmo­gų Vo­kie­ti­jo­je, ku­ris pri­ėmė jau­ną si­rą, o po ke­lių die­nų pa­reiš­kė: Ge­riau­sias da­ly­kas, ku­rį Vo­kie­ti­ja iš­ra­do, bu­vo Ho­lo­kaus­tas.“

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.