Pa­sie­ny­je šo­vė į bėg­lį

Lietuvos Rytas - - 11 -

Vie­nas Šiau­rės Ko­rė­jos ka­rys per pu­sia­sa­lį da­li­jan­čią de­mi­li­ta­ri­zuo­tą­ją zo­ną pa­bė­go į Pie­tų Ko­rė­ją, nors bu­vo pa­šau­tas.

Kai ka­rys kir­to de­mi­li­ta­ri­zuo­to­sios zo­nos jung­ti­nę sau­gu­mo sri­tį, jį pa­šo­vė ki­tas Šiau­rės Ko­rė­jos ka­rys. Su­žeis­tas vy­ras Pie­tų Ko­rė­jo­je bu­vo nu­vež­tas į li­go­ni­nę.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.