Ma­ri­jam­po­lė

Lietuvos Rytas - - 20 -

Mo­te­ris, nu­si­pir­ku­si du bi­lie­tus į gar­saus ita­lų te­no­ro And­reos Bo­cel­li kon­cer­tą Kau­ne, li­ko už „Žal­gi­rio“are­nos du­rų.

Kad iš ne­pa­žįs­ta­mo vai­ki­no už 128 eurus nu­si­pir­ko klas­to­tę, ma­ri­jam­po­lie­tė su­ži­no­jo tik at­vy­ku­si į kon­cer­tą.

Sek­ma­die­nį va­ka­re į pre­ky­bos cent­rą Vy­tau­to gat­vė­je at­ėjęs ne­blai­vus (1,63 prom.) 36 me­tų uk­rai­nie­tis at­si­dū­rė areš­ti­nė­je.

Ap­sau­gos dar­buo­to­ja pa­ste­bė­jo, kad vy­riš­kis nu­ėjo į al­ko­ho­lio sky­rių, pa­si­ėmė skar­di­nę alaus ir, ne­už­su­kęs į ka­są, nu­pė­di­no iš­ėji­mo link.

Ap­sau­gi­nin­kė jį su­stab­dė ir už­rūs­ti­no įkau­šė­lį. Šis tren­kė jai į vei­dą ir ban­dė iš­ei­ti lauk. Ukrai­nie­tį su­lai­kė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. at­švai­tas. Lū­žių ir įvai­rių su­mu­ši­mų pa­ty­ręs dvi­ra­ti­nin­kas po pen­kių va­lan­dų li­go­ni­nė­je mi­rė.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.