Skirs di­de­lę pa­ra­mą

Lietuvos Rytas - - 10 -

Jung­ti­nės Vals­ti­jos pla­nuo­ja Bal­ti­jos vals­ty­bėms skir­ti iki 100 mln. JAV do­le­rių (853 mln. eu­rų) pa­dė­ti joms su­stip­rin­ti pa­jė­gu­mus, skir­tus at­gra­sy­ti Ru­si­ją nuo ag­re­si­jos.

Šios lė­šos nu­ma­ty­tos JAV 2018 me­tų gy­ny­bos biu­dže­te. Jo de­ta­les pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­vie­ši­no At­sto­vų Rū­mų ir Se­na­to Gink­luo­tų­jų pa­jė­gų ko­mi­te­tai.

Šias lė­šas pla­nuo­ja­ma pa­nau­do­ti pro­jek­tams, ku­rie pa­dė­tų pa­ge­rin­ti Bal­ti­jos vals­ty­bių at­spa­ru­mą Ru­si­jos ag­re­si­jai. ji­mo au­kų pa­dau­gė­jo iki 540. Dar dau­giau nei 8 tūkst. žmo­nių per šią sti­chi­nę ne­lai­mę su­žeis­ti.

Po­že­mi­nis smū­gis pa­da­rė di­džiu­lės ma­te­ria­li­nės ža­los (nuo­tr.) – bu­vo su­griau­ta dau­gy­bė gy­ve­na­mų­jų na­mų, vals­ty­bi­nių įstai­gų, daug kur nu­trauk­tas elekt­ros tie­ki­mas. Na­mų ne­te­ko apie 70 tūkst. žmo­nių.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.