Rei­kia nau­jos įmo­nės

Lietuvos Rytas - - 12 -

Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja pa­siū­lė nuo elekt­ros ir du­jų skirs­ty­mo bend­ro­vės „Ener­gi­jos skirs­ty­mo ope­ra­to­rius“(ESO) at­skir­ti elekt­ros tie­ki­mą bui­ti­niams var­to­to­jams. Tuo tu­rė­tų už­si­im­ti vi­suo­me­ni­nis tie­kė­jas.

Šiuo me­tu ESO skirs­to ir tie- kia elekt­rą bei du­jas bui­ti­niams var­to­to­jams Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kont­ro­lės ko­mi­si­jos nu­sta­ty­ta kai­na.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.