Lan­ky­sis Pa­ry­žiu­je

Lietuvos Rytas - - 5 -

Ki­tą sa­vai­tę pre­zi­den­tė D.Gry­bauskai­tė su dar­bo vi­zi­tu lan­ky­sis Pa­ry­žiu­je, kur su­si­tiks su Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­tu E.Mac­ro­nu, taip pat da­ly­vaus jo su­si­ti­ki­me su vi­sų tri­jų Bal­ti­jos ša­lių va­do­vais.

Be to, D.Gry­bauskai­tė ki­tą sa­vai­tę da­ly­vaus Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plėt­ros or­ga­ni­za­ci­jos ta­ry­bo­je, ku­rio­je tu­rė­tų bū­ti už­baig­tos de­ry­bos dėl Lie­tu­vos na­rys­tės šio­je or­ga­ni­za­ci­jo­je.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.