Ža­da iš­kel­ti ka­lė­ji­mą

Lietuvos Rytas - - 5 -

Ka­lė­ji­mo de­par­ta­men­tas maž­daug per me­tus ke­ti­na pa­reng­ti pla­ną, pa­gal ku­rį iš Vil­niaus tu­rė­tų bū­ti iš­kel­tas Lu­kiš­kių tar­dy­mo izo­lia­to­rius-ka­lė­ji­mas (nuo­tr.), taip pat ki­tos įka­li­ni­mo įstai­gos. Šiuos pla­nus Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to va­do­vas R.Krikš­ta­po­nis va­kar ap­ta­rė su vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ru E.Mi­siū­nu, ku­ris lai­ki­nai ei­na ir tei­sin­gu­mo mi­nist­ro pa­rei­gas.

Jau anks­čiau bu­vo ne kar­tą už­si­mo­ta iš­kel­ti Lu­kiš­kių ka­lė­ji­mą iš sos­ti­nės cent­ro, bet tie ban­dy­mai bu­vo ne­sėk­min­gi.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.