Pa­si­rin­ko pa­va­duo­to­ją

Lietuvos Rytas - - 5 -

Nau­jo­sios Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos (LRT) ge­ne­ra­li­nės di­rek­to­rės M.Gar­ba­čiauskai­tės-Bud­rie­nės pa­va­duo­to­ju tu­rė­tų tap­ti bu­vęs jos pa­val­di­nys, por­ta­lo del­fi.lt TV sky­riaus va­do­vas G.Oga­naus­kas. Be to, kei­sis LRT fi­nan­sų, ad­mi­nist­ra­vi­mo ir prog­ra­mų va­do­vai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.