Va­dž­gi­rys

Lietuvos Rytas - - 10 -

Ket­vir­ta­die­nį po pie­tų bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu bu­vo pra­neš­ta apie Jur­bar­ko ra­jo­no mies­te­ly­je, Šv.Juo­za­po baž­ny­čio­je, pa­dė­tą sprog­me­nį.

Pa­rei­gū­nai pa­tik­ri­no 1924 m. sta­ty­tos baž­ny­čios te­ri­to­ri­ją ir pa­tal­pas, bet sprog­mens ne­ra­do.

Tą pa­čią die­ną bu­vo nu­sta­ty­ta, kad me­la­gin­gai apie pa­vo­jų pra­ne­šė mies­te­ly­je gy­ve­nan­tis 11 me­tų ber­niu­kas. Ko­dėl jis taip pa­siel­gė, pa­aiš­kės, kai vai­kas bus ap­klaus­tas da­ly­vau­jant psi­cho­lo­gui.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.