Ren­gia­si rin­ki­mams

Lietuvos Rytas - - 3 -

Tel­šiuo­se vy­ku­sia­me „tvar­kie­čių“ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­tar­ta, jog Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­muo­se da­ly­vau­sian­čios par­ti­jos są­ra­še pir­mas bus įra­šy­tas da­bar­ti­nis eu­ro­par­la­men­ta­ras R.Pak­sas, o kan­di­da­to į Lie­tu­vos pre­zi­den­tus pa­siū­ly­ta ne­kel­ti, nes, anot par­ti­jos va­do­vo R.Že­mai­tai­čio, to­kio „kol kas ne­už­au­gi­no­me“.

„Tvar­kie­čiai“taip pat pa­tvir­ti­no rin­ki­mų šta­bą, ku­riam va­do­vaus Sei­mo na­rys V.Kamb­le­vi­čius, ir kai ku­riuos kan­di­da­tus da­ly­vau­ti 2019 me­tais vyk­sian­čiuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.