Pri­ėmė re­zo­liu­ci­jas

Lietuvos Rytas - - 3 -

Kau­ne vy­ku­sia­me Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos su­va­žia­vi­me pir­mi­nin­ku per­rink­tas G.Rut­kaus­kas. Su­va­žia­vi­mas pri­ėmė dvi re­zo­liu­ci­jas. Vie­na jų rei­ka­lau­ja­ma Vil­niaus Lu­kiš­kių aikš­tė­je pa­sta­ty­ti pa­mink­lą lais­vės ko­vo­to­jams Vy­čio skulp­tū­rą, o ki­ta krei­pia­ma­si į Aly­taus sa­vi­val­dy­bę pra­šant sku­biai ras­ti vie­tą pa­mink­lui, skir­tam Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nams.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.