Bai­gė se­zo­ną

Lietuvos Rytas - - 10 -

Nuo va­kar Vil­nius bai­gia šil­dy­mo se­zo­ną, ku­ris šie­met bu­vo mė­ne­siu trum­pes­nis nei pra­ėju­siais me­tais.

Per ar­ti­miau­sias ke­le­tą die­nų šil­dy­mas bus iš­jung­tas vil­nie­čių dau­gia­bu­čiuo­se gy­ve­na­muo­siuo­se na­muo­se, ad­mi­nist­ra­ci­niuo­se pa­sta­tuo­se ir bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se, as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se.

Dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jai ga­li ir pa­tys nu­spręs­ti šil­dy­mą na­me iš­jung­ti anks­čiau ar vė­liau – pa­gal po­rei­kį.

Anks­tes­nių me­tų sta­tis­ti­ka ro­do, kad 2015 m. šil­dy­mas Vil­niu­je bu­vo iš­jung­tas ba­lan­džio 24 d., už­per­nai – ge­gu­žės 2 die­ną, per­nai – ge­gu­žės 4 d. per tą pa­tį lai­ko­tar­pį per­nai.

Sau­sio–ko­vo mė­ne­siais iš vi­so ga­ben­ta be­veik 13 proc. dau­giau kro­vi­nių nei tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai.

Dau­giau­sia au­go tarp­tau­ti­nių kro­vi­nių ap­im­tis – per pir­muo­sius 3 šių me­tų mė­ne­sius jų vež­ta 16 proc. dau­giau nei prieš me­tus.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.