Pa­žei­di­mų ne­ra­do

Lietuvos Rytas - - 10 -

Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba (FNTT) ne­ra­do pa­žei­di­mų ko­ope­ra­ty­ve „Pie­nas LT“pa­nau­do­jant be­veik 19 mln. eu­rų ES pa­ra­mos.

Tai tei­gia­ma ko­ope­ra­ty­vo iš­pla­tin­ta­me FNTT raš­te Sei­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tui.

2016me­tai­sįFNTTkrei­pė­si­tuo­me­tis Sei­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas S.Bu­ce­vi­čius.

Eu­ro­pos ko­vos su suk­čia­vi­mu tar­ny­ba OLAF kar­tu su FNTT šiuo me­tu ti­ria, ar „Pie­nas LT“tei­sė­tai pa­nau­do­jo be­veik 19 mln. eu­rų ES pa­ra­mos.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.