Klai­pė­da

Lietuvos Rytas - - 17 -

Skulp­tū­rų par­ke gar­saus pirk­lio Ju­liaus Lud­wi­go Wien­ne­rio (1795–1862) gim­ta­die­nis pa­mi­nė­tas taip, kaip ir troš­ko gar­sus se­no­jo Mė­me­lio fi­lant­ro­pas, – po at­vi­ru dan­gu­mi prie vai­šių sta­lo su­si­rin­kę žmo­nės šne­kė­jo apie kil­nius dar­bus.

Par­ke vy­ko pi­lie­ti­nė ak­ci­ja „J.L.Wien­ne­rio ar­ba­tė­lė“– tra­di­ci­nis ren­gi­nys, ku­rį or­ga­ni­zuo­ja Klai­pė­do­je su­si­bū­rę jau­ni vers­li­nin­kai. Prieš mir­tį tur­tuo­lis pri­sa­kė kas­met per jo gim­ta­die­nį pa­mai­tin­ti šim­tą varg­šų. dir­bo sa­vo dar­bus, ta­čiau po ku­rio lai­ko kam­ba­ry­je nu­griau­dė­jo trenks­mas – krau­na­mas rie­dis spro­go.

Plyks­te­lė­ju­si lieps­na lyž­te­lė­jo grin­dis ir sie­ną. Šei­mi­nin­kė ne­su­tri­ko ir ug­nį už­ge­si­no. Gais­ri­nin­kų pa­gal­bos ne­pri­rei­kė.

Ma­ri­jo­nų gat­vė­je 66 me­tų pa­ne­vė­žie­tis, pri­ėjęs prie ma­ši­nos, pa­ma­tė ga­li­nių du­re­lių lan­ge žio­jin­čią sky­lę.

Ant sė­dy­nės mė­tė­si ply­ta, ku­ria ir bu­vo iš­kul­tas stik­las.

Be to, sa­lo­ne gu­lė­jo pen­kių lit­rų tal­pos ba­ke­lis su ben­zi­nu ir at­suk­tu dang­te­liu. Iš tal­pos bu­vo iš­si­lie­jęs ben­zi­nas. Įta­ręs, kad ma­ši­ną bu­vo ban­dy­ta pa­deg­ti, nu­ken­tė­ju­sy­sis krei­pė­si į po­li­ci­ją. Jis dėl iš­dauž­to stik­lo pa­ty­rė 100 eu­rų nuo­sto­lį.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.