Pre­zi­den­tų su­si­ti­ki­mas

Lietuvos Rytas - - 9 -

Ukrai­nos pre­zi­den­tas P.Po­ro­šen­ka su­si­ti­ko su Tur­ki­jos pre­zi­den­tu R.T.Er­do­ga­nu. Vals­ty­bių ly­de­riai kal­bė­jo apie bend­rų ener­ge­ti­kos pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mą.

Ukrai­na sie­kia im­por­tuo­ti su­skys­tin­tą­sias du­jas iš Ka­ta­ro, ku­ris jau yra pa­ža­dė­jęs jų tie­ki­mą.

Ta­čiau tan­k­lai­viai plauk­da­mi į Ukrai­ną tu­ri įveik­ti Bos­fo­ro są­siau­rį, ap­link ku­rį įsi­kū­ręs Stam­bu­las. Tam rei­ka­lin­gas Tur­ki­jos lei­di­mas.

Tur­kai lig šiol drau­dė to­kius pa­vo­jin­gus kro­vi­nius ga­ben­ti šiuo jū­rų ke­liu.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.