Se­niau­sias vy­ras

Lietuvos Rytas - - 9 -

Ja­po­nas M.No­na­ka (nuo­tr.) Gu­in­nes­so re­kor­dų kny­gos bu­vo pri­pa­žin­tas se­niau­siu pa­sau­ly­je gy­ve­nan­čiu vy­ru.

112 me­tų vy­ro tei­gi­mu, il­go jo gy­ve­ni­mo re­cep­tas – mau­dy­ma­sis karš­to­se vers­mė­se, laik­raš­čių skai­ty­mas, sal­du­my­nų, ypač tor­tų, val­gy­mas.

Se­niau­sia pa­sau­ly­je mo­te­ris, ku­riai 117 me­tų, taip pat gy­ve­na Ja­po­ni­jo­je.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.