At­jungs jung­tis

Lietuvos Rytas - - 10 -

Lie­tu­vai sie­kiant at­si­jung­ti nuo ru­siš­ko­jo elekt­ros žie­do BRELL, pra­de­da­mas įgy­ven­din­ti pro­jek­tas, ku­ris su­da­rys są­ly­gas at­jung­ti li­ni­jas tarp Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos.

Elekt­ros per­da­vi­mo bend­ro­vė „Lit­g­rid“su įmo­ne „Kau­no til­tai“bei Suo­mi­jos ir Es­ti­jos ABB ant­ra­die­nį pa­si­ra­šė be­veik 29 mln. eu­rų ver­tės Ig­na­li­nos ato­mi­nės elekt­ri­nės pa­sto­tės re­konst­ruk­ci­jos su­tar­tį.

Re­konst­ruk­ci­jos me­tu bus at­jung­ta vie­na iš elekt­ros li­ni­jų su Bal­ta­ru­si­ja. Anot „Lit­g­rid“va­do­vo D.Vir­bic­ko, re­konst­ra­vus pa­sto­tę bus pa­si­ruoš­ta at­jung­ti ir li­ku­sias jung­tis su Bal­ta­ru­si­ja. sta­bi­li­zuo­ti na­cio­na­li­nės va­liu­tos kur­są. Nuo ba­lan­džio pra­džios jis smu­ko be­veik 20 pro­cen­tų.

Ira­nas taip pat pla­nuo­ja pa­spar­tin­ti per­ėji­mą nuo do­le­rio prie eu­ro tarp­tau­ti­niuo­se at­si­skai­ty­muo­se ir jį už­baig­ti iki šių me­tų pa­bai­gos.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.