Gin­čy­sis dėl mui­tų

Lietuvos Rytas - - 10 -

Pe­ki­nas pa­rei­ka­la­vo kon­sul­ta­ci­jų su Jung­ti­nė­mis Vals­ti­jo­mis Pa­sau­lio pre­ky­bos or­ga­ni­za­ci­jo­je (PPO) dėl pra­ėju­sio mė­ne­sio pra­džio­je Va­šing­to­no pas­kelb­tų plie­no ir aliu­mi­nio im­por­to ta­ri­fų.

Kon­sul­ta­ci­jų pra­šy­mas yra pir­ma tei­si­nio gin­čo sta­di­ja PPO gin­čų spren­di­mo ta­ry­bo­je.

Jei­gu JAV nu­spręs at­mes­ti pra­šy­mą, Ki­ni­ja jį grei­čiau­siai at­nau­jins, o toks žings­nis au­to­ma­tiš­kai by­lą pa­siųs­tų į ar­bi­tra­žą vi­di­nia­me PPO teis­me.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.