Ku­ria­si ame­ri­kie­čiai

Lietuvos Rytas - - 10 -

JAV bend­ro­vė „Ba­za­ar­vo­i­ce“, plė­to­jan­ti tech­no­lo­gi­jas, lei­džian­čias su­sie­ti pre­kės žen­klus su pir­kė­jais per­so­na­li­zuo­jant kiek­vie­no ap­si­pir­ki­mo pa­tir­tį, pla­nuo­ja ati­da­ry­ti biu­rą Vil­niu­je.

„Ba­za­ar­vo­i­ce“Lie­tu­vo­je tu­ri il­ga­lai­kių pla­nų – per at­ei­nan­čius še­šis mė­ne­sius pla­nuo­ja pa­sam­dy­ti 60–80 nau­jų dar­buo­to­jų. Su­bū­ru­si pag­rin­di­nę ko­man­dą bend­ro­vė biu­rą Vil­niu­je plės ir to­liau.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.