„Uber“pra­py­lė by­lą

Lietuvos Rytas - - 10 -

Eu­ro­pos tei­sin­gu­mo teis­mas nu­ta­rė, kad Pran­cū­zi­ja ga­li pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn vie­ti­nius „Uber“pa­slau­gų tei­kė­jus, vyk­dan­čius ne­le­ga­lią tak­si veik­lą.

„Uber“gy­nė­si, esą Pran­cū­zi­ja tu­rė­jo gau­ti Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pa­lai­mi­ni­mą dėl ša­ly­je siū­lo­mo nau­jo tak­si veik­los įsta­ty­mo, to­dėl Pa­ry­žiaus spren­di­mas pa­trauk­ti du vie­ti­nius „Uber“va­do­vus bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn ne­tei­sė­tas.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.