Ap­ri­bos gry­nuo­sius

Lietuvos Rytas - - 10 -

Ira­no cent­ri­nis ban­kas nu­sta­tė už­sie­nio va­liu­tos gry­nai­siais li­mi­tą – 10 tūks­tan­čių eu­rų vie­nam ša­lies pi­lie­čiui.

„Pi­lie­čiai iki mė­ne­sio pa­bai­gos tu­ri par­duo­ti vi­sas per­tek­li­nes su­mas ar­ba per­ves­ti jas į są­skai­tas ban­kuo­se“, – pas­kel­bė cent­ri­nis ban­kas.

Šių prie­mo­nių ima­ma­si sie­kiant

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.