At­vyks į Lie­tu­vą

Lietuvos Rytas - - 12 -

„Los An­ge­les La­kers“eki­po­je žai­džian­tis vy­riau­sias iš tri­jų Bal­lų di­na­sti­jos bro­lių Lon­zo (nuo­tr.) at­vyks į Lie­tu­vą.

20-me­tis jau šią sa­vai­tę baigs pa­si­ro­dy­mą NBA pir­me­ny­bė­se, mat „La­kers“šį se­zo­ną vėl ne­ži­bė­jo ir ne­pra­si­mu­šė į at­krin­ta­mą­sias var­žy­bas.

Pa­sak usa­to­day.com, pa­si­bai­gus NBA čem­pio­na­tui Lon­zo Bal­las ati­dės po­il­sį vė­les­niam lai­kui ir at­vyks į Lie­tu­vą ap­lan­ky­ti sa­vo šei­mos, lai­ką lei­džian­čios Birš­to­ne ir Prie­nuo­se.

„Ne­ži­nau, kas de­da­si Lie­tu­vo­je, bet aš pats po se­zo­no sa­vai­tei vyk­siu į šią ša­lį. Tie­siog no­riu pa­si­ma­ty­ti su šei­ma, pa­žiū­rė­ti, kaip jiems se­ka­si“, – pa­sa­ko­jo Lon­zo Bal­las.

Birš­to­ne nuo sau­sio 3 die­nos ap­si­gy­ve­no ne tik „Vy­tau­to“ko­man­do­je žai­džian­tys 16-me­tis LaMe­lo ir 29-me­tis LiAn­ge­lo, bet ir jų bei Lon­zo tė­vai LaVa­ras bei Ti­na, taip pat se­ne­liai ir ki­ti ar­ti­mie­ji.

„LaMe­lo vis kar­to­jo, kad Lie­tu­vo­je šal­ta. Bet jis vi­sa­da no­ri grįž­ti į na­mus.

Kai gre­ta nė­ra tė­čio, jam pras­tai. „Skitt­les“, tik „Skitt­les“sal­dai­niai. Ar­ba traš­ku­čiai ar bul­vy­tės. Jam rei­kia prie­žiū­ros. Tai už­tik­ri­na ma­no tė­tis“, – apie jau­nė­lį bro­lį kal­bė­jo Lon­zo Bal­las.

Lon­zo Bal­las de­biu­ti­nia­me se­zo­ne NBA pir­me­ny­bė­se vi­du­ti­niš­kai pel­no po 10,2 taš­ko, at­ko­vo­ja po 6,9 ka­muo­lio ir at­lie­ka po 7,2 re­zul­ta­ty­vaus per­da­vi­mo. tri­taš­kio, 2/2 baud.) ir 9 at­ko­vo­tus ka­muo­lius. Lie­tu­vos rink­ti­nės vi­du­rio puo­lė­jas ant­rą kar­tą per ka­rje­rą žais­da­mas at­li­ko ne ma­žiau kaip 13 me­ti­mų, iš jų tiks­lą pa­sie­kė net 80 proc.

Prieš tai J.Va­lan­čiū­nas taip pat ga­lin­gai bu­vo pa­si­ro­dęs ir­gi prieš „Pis­tons“: 2015-ųjų sau­sio 12 die­ną jis pa­tai­kė 14 me­ti­mų iš 15, o iš vi­so pel­nė 31 taš­ką.

Prieš ke­le­tą die­nų re­zul­ta­ty­vu­mu blyks­te­lė­jo­ki­tas NBA žai­džian­tis lie­tu­vis: „In­dia­na Pa­cers“aukš­ta­ūgis Do­man­tas Sa­bo­nis at­sei­kė­jo 30 taš­kų į „Char­lotte Hor­nets“krep­šį.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.