At­kak­lus mū­šis

Lietuvos Rytas - - 12 -

Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos fi­na­lo se­ri­ja (iki 3 per­ga­lių) pra­si­dė­jo Kau­no ra­jo­no „Hop­trans-Si­re­nų“per­ga­le. Man­to Šer­niaus auk­lė­ti­nės va­kar Gar­lia­vo­je 78:73 (20:17, 19:21, 14:19, 25:16) įvei­kė Vil­niaus „Ki­birkš­tį“.

Įpu­sė­jus pas­ku­ti­niam ket­vir­čiui re­zul­ta­tas bu­vo 66:66, bet ta­da šei­mi­nin­kės su­žai­dė sėk­min­giau.

„Tai bu­vo tik­ras ner­vų ka­ras, bu­vo dau­gy­bė klai­dų“, – tei­gė nu­ga­lė­to­jų tre­ne­ris M.Šer­nius.

Kau­nie­tėms Ra­sa Kny­zai­tė pel­nė 23 taš­kus, at­ko­vo­jo 6 ka­muo­lius ir at­li­ko 5 re­zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus. Ie­va Šim­ku­tė įme­tė 14 taš­kų, o Ra­sa Že­man­tauskai­tė-Mat­la­šai­tie­nė – 11.

„Ki­birkš­ties“ko­man­dai Ga­bi­ja Meš­ko­ny­tė pel­nė 18 taš­kų, Lau­ra Juš­kai­tė – 13, She­ni­ta Land­ry ir De­an­na Ma­y­za – po 11.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.