Leng­vas chao­sas

Lietuvos Rytas - - 4 -

Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos (LRT) vyk­dy­tuo­se vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se „bu­vo leng­vas chao­sas“.

Taip si­tu­aci­ją api­bū­di­no LRT veik­lą ti­rian­čios Sei­mo lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas A.Ne­k­ro­šius po va­kar iš­klau­sy­tos Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos at­sto­vų in­for­ma­ci­jos.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.