Įkan­do opo­nen­tui

Lietuvos Rytas - - 7 -

Ven­gri­jos na­cio­na­lis­tų pre­mje­ras V.Or­ba­nas (nuo­tr.) ne­pra­lei­do pro­gos įgel­ti jį kri­ti­kuo­jan­čiam JAV mi­li­jar­die­riui ir fi­lant­ro­pui G.So­ro­sui.

Po­li­ti­kas pa­reiš­kė, esą jo rin­ki­mų per­ga­lė ro­do rin­kė­jų no­rą su­stab­dy­ti fi­lant­ro­po veik­lą ir ki­ši­mą­si į Ven­gri­jos vi­daus rei­ka­lus.

Pra­ėjus ke­lioms die­noms po rin­ki­mų Ven­gri­jo­je su­reng­ta spau­dos kon­fe­ren­ci­ja tarp­tau­ti­nei ži­nias­klai­dai. Per ją tre­čią ka­den­ci­ją iš ei­lės lai­mė­jęs V.Or­ba­nas sa­kė, kad jo vy­riau­sy­bė dar prieš bal­sa­vi­mą bu­vo pa­ren­gu­si įsta­ty­mų pa­ke­tą, skir­tą „su­stab­dy­ti So­ro­są“.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.