Pra­si­dė­jo šven­tė

Lietuvos Rytas - - 7 -

Tai­lan­de triukš­min­gai su­tik­ti Nau­jie­ji me­tai. Tra­di­ciš­kai jie pa­si­tin­ka­mi gat­vė­se gė­lė­mis pa­puoš­tiems dramb­liams (nuo­tr.) lie­jant van­de­nį. Ši šven­tė va­di­na­ma Songkra­nu – jos me­tu vi­są sa­vai­tę ša­ly­je vyks van­dens mū­šiai.

Spal­vin­gais or­na­men­tais iš­pa­i­šy­ti gy­vū­nai, pa­si­tik­da­mi Nau­juo­sius me­tus, taš­kė­si van­de­niu daug tu­ris­tų pri­trau­kian­čios Aju­ta­jos gat­vė­se.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.