Pa­tei­kė iš­va­dą

Lietuvos Rytas - - 9 -

Lie­tu­vai po 2024 m. la­biau­siai ver­ta nu­si­pirk­ti su­skys­tin­tų­jų gam­ti­nių du­jų (SGD) lai­vą-sau­gyk­lą, Klai­pė­dos „In­de­pen­den­ce“ter­mi­na­lo nuo­mo­ja­mą iš sa­vi­nin­kės Nor­ve­gi­jos kom­pa­ni­jos „Ho­egh LNG“.

To­kią iš­va­dą pa­tei­kė ne­pri­klau­so­mi eks­per­tai, nu­spren­dę, kad Lie­tu­vai eko­no­miš­kai la­biau ap­si­mo­ka nu­si­pirk­ti ne­gu to­liau nuo­mo­tis Klai­pė­dos uos­te esan­tį SGD lai­vą-sau­gyk­lą.

Bu­vo ver­ti­na­mi trys sce­na­ri­jai: SGD ter­mi­na­lo įsi­gi­ji­mas po 2024 m., nuo­mos su­tar­ties pra­tę­si­mas 10 me­tų ir 20 me­tų. Tu­rima ome­ny­je ir tai, kad po su­tar­ties pa­bai­gos 2024 m. lai­vą-sau­gyk­lą ga­li­ma grą­žin­ti Nor­ve­gi­jos kom­pa­ni­jai, nu­trau­kiant SGD im­por­tą į Lie­tu­vą.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.