Lie­ka „Žal­gi­ry­je“

Lietuvos Rytas - - 12 -

Į Eu­ro­ly­gos at­krin­ta­mą­sias var­žy­bas pa­te­kęs Kau­no „Žal­gi­ris“jau pla­nuo­ja at­ei­tį.

Va­kar pas­kelb­ta, kad Lie­tu­vos čem­pio­nų gre­to­se ir to­liau rung­ty­niaus vi­du­rio puo­lė­jas Bran­do­nas Da­vie­sas (nuo­tr.), su ku­riuo su­tar­tis pra­tęs­ta iki 2019–2020 m. se­zo­no pa­bai­gos.

Pas­ta­ruo­ju me­tu so­li­džią spor­ti­nę for­mą ro­dan­tis 26-erių 208 cm ūgio ame­ri­kie­tis vis la­biau įsi­tvir­ti­na eki­po­je ir pa­tei­si­no ko­man­dos tre­ne­rių šta­bo lū­kes­čius.

„Bran­do­nas žings­nis po žings­nio įsi­trau­kė į ko­man­dą. Jam rei­kė­jo lai­ko įpras­ti prie nau­jos krep­ši­nio sis­te­mos, bet net ir sun­kes­niais mo­men­tais jis nie­ka­da ne­nu­leis­da­vo ran­kų. B.Da­vie­sas yra pui­kus žmo­gus ir tik­ras pro­fe­sio­na­las, jis vis dar to­bu­lė­ja, to­dėl no­ri­me jį ir to­liau tu­rė­ti mū­sų ko­man­do­je“, – tei­gė „Žal­gi­rio“tre­ne­ris Ša­rū­nas Ja­si­ke­vi­čius.

Už aikš­te­lės ri­bų ra­mus, ta­čiau kai žai­džia „Žal­gi­rio“are­no­je, emo­ci­jų ne­sto­ko­jan­tis B.Da­vie­sas Eu­ro­ly­go­je ren­ka po 8,4 taš­ko ir at­ko­vo­ja po 3,2 ka­muo­lio.

Pas­ku­ti­nė­se dve­jo­se re­gu­lia­rio­jo se­zo­no rung­ty­nė­se B.Da­vie­sas bu­vo re­zul­ta­ty­viau­sias žal­gi­rie­tis. Per­ga­lin­ga­me ma­če su Mask­vos CSKA jis pel­nė 17 taš­kų ir at­ko­vo­jo 5 ka­muo­lius, o ma­če su Pi­rė­jo „Olym­pia­kos“eki­pa jo są­skai­to­je bu­vo 18 taš­kų, 6 at­ko­vo­ti ka­muo­liai ir 4 per­im­ti ka­muo­liai.

Nors LKL čem­pio­na­te B.Da­vie­sas tarp žal­gi­rie­čių yra vos de­vin­tas pa­gal žai­di­mo lai­ką, jis pir­mau­ja ko­man­do­je net pa­gal tris pag­rin­di­nes sta­tis­ti­kos ka­te­go­ri­jas.

Jis yra re­zul­ta­ty­viau­sias (po 8,9 taš­ko per ma­čą), at­ko­vo­ja dau­giau­sia ka­muo­lių (po 5,1) ir ren­ka dau­giau­sia nau­din­gu­mo ba­lų (po 12,3). tiks su Liao­nin­go „Flying Leo­pards“eki­pa.

Tei­gia­ma, kad D.Mo­tie­jū­ną po se­zo­no Ki­ni­jo­je vi­lio­ja „Bar­ce­lo­na“eki­pa, ta­čiau ofi­cia­lių nau­jie­nų apie su­si­ta­ri­mą dar ne­bu­vo.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.