Pa­li­ko „Vy­tau­tą“

Lietuvos Rytas - - 12 -

Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“prieš le­mia­mas se­zo­no ko­vas ne­te­ko vie­no pag­rin­di­nių žai­dė­jų.

24 me­tų 195 cm ūgio gy­nė­jas To­mas Dim­ša abi­pu­siu su­si­ta­ri­mu pa­li­ko „Vy­tau­to“ko­man­dą, ku­rio­je ne­si­jau­tė lai­min­gas.

T.Dim­ša bu­vo vie­nas „Vy­tau­to“ly­de­rių – LKL čem­pio­na­te žais­da­mas po 30 min. rin­ko po 12 taš­kų ir at­lik­da­vo 4 re­zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus.

„Žal­gi­rio“klu­be ug­dy­tas gy­nė­jas pa­li­ko „Vy­tau­tą“ne­lauk­da­mas LKL čem­pio­na­to pa­bai­gos, ku­ri ne­ža­da nie­ko ge­ra.

Pas­ku­ti­nę vie­tą LKL už­iman­tys prie­niš­kiai šian­dien sve­čiuo­se žais tur­būt pas­ku­ti­nės vil­ties rung­ty­nes su Kė­dai­nių „Ne­vė­žiu“, ku­ris da­bar yra nu­to­lęs tri­mis per­ga­lė­mis.

T.Dim­ša bu­vo ne­pa­ten­kin­tas „Vy­tau­to“ko­man­dos įsi­trau­ki­mu į Bal­lų šou ir at­vi­rai šai­pė­si iš to­kios veik­los.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.