Vie­š­na­gė Ukrai­no­je

Lietuvos Rytas - - 4 -

Pre­mje­ras S.Sk­ver­ne­lis va­kar Ki­je­ve su­si­ti­ko su Ukrai­nos pre­zi­den­tu P.Po­ro­šen­ka ir mi­nist­ru pir­mi­nin­ku V.Grois­ma­nu.

S.Sk­ver­ne­lis va­kar taip pat ati­da­rė Ki­je­vo sau­gu­mo fo­ru­mą ir da­ly­va­vo mi­nist­rų pir­mi­nin­kų se­si­jo­je „Re­gio­ni­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas: su­vie­ny­ti bend­rų tiks­lų“. Bu­vo ap­ta­ria­mi pa­sau­li­niai sau­gu­mo iš­šū­kiai, geo­po­li­ti­niai po­ky­čiai, Ukrai­nos vaid­muo re­gio­ni­niam ir Eu­ro­pos sau­gu­mui. Vy­riau­sy­bės. Mi­tin­guo­to­jai ra­gi­no val­džią di­din­ti pen­si­jas, taip pat at­si­sa­ky­ti įmo­kų iš „So­d­ros“į pri­va­čius pen­si­jų fon­dus. va­to­rių at­sto­vas A.Na­vic­kas.

Anks­čiau ko­mi­si­jai va­do­va­vo kon­ser­va­to­rius M.Ma­jaus­kas, ku­ris bu­vo ap­kal­tin­tas ne­de­ra­mu el­ge­siu su mo­te­ri­mis.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.