Pen­si­nin­kų ak­ci­ja

Lietuvos Rytas - - 4 -

Lie­tu­vos pen­si­nin­kų są­jun­ga „Bo­čiai“va­kar sos­ti­nės cent­re su­ren­gė ak­ci­ją, ku­rio­je rei­ka­la­vo su­ma­žin­ti skur­dą ir so­cia­li­nę ne­ly­gy­bę. Prie Pre­zi­den­tū­ros su­si­rin­kęs maž­daug 150 žmo­nių bū­rys vė­liau pa­trau­kė link

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.